𝖪Ẹ𝖮 NHAI 𝖭𝖦Ủ NGON Melatonin 1mg 🇺🇸

CHO BÉ TỪ 4 TUỔI TRỞ LÊN - hương dâu 🍓

🍓𝖵𝗂ê𝗇 𝖽ẻ𝗈 𝗇𝗀ủ 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝖭𝖺𝗍𝗋𝗈𝗅 𝖪𝗂𝖽𝗌 𝖬𝖾𝗅𝖺𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇 1mg đượ𝖼 đ𝗂ề𝗎 𝖼𝗁ế 𝗏ớ𝗂 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗇𝗁ẹ 𝗇𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗈 𝗍𝗋ẻ 𝖾𝗆 𝗍ừ 𝟦 𝗍𝗎ổ𝗂. 𝖬𝖾𝗅𝖺𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇 𝟣𝗆𝗀 𝗅à 𝖼ầ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 để 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗅ậ𝗉 đồ𝗇𝗀 𝗁ồ 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝗁ọ𝖼 đú𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗎ổ𝗂 𝖼ủ𝖺 𝖻é, 𝖼ả𝗂 𝗍𝗁𝗂ệ𝗇 𝗍ì𝗇𝗁 𝗍𝗋ạ𝗇𝗀 𝗄𝗁ó 𝗇𝗀ủ, 𝗍ỉ𝗇𝗁 𝗇𝗀ủ, 𝗇𝗀ủ 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝗀𝗂ấ𝖼

Hiện miumiu về cả 2 loại: 90 viên và 180 viên cho các mẹ nhiều sự lựa chọn.

 𝖣ò𝗇𝗀 𝗇à𝗒 𝗅à 𝖽ò𝗇𝗀 𝖺𝗇 𝗍𝗈à𝗇 𝗇𝗁ấ𝗍 già𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗈 𝖼á𝖼 𝖻é 𝗇𝗁ỏ 𝗍𝗋ê𝗇 𝟦 tuổi 𝗅à 𝖼ó 𝗍𝗁ể 𝖽ù𝗇𝗀 đượ𝖼

✨𝖳𝗋ẻ 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗄𝗁𝗎𝗒𝖺, 𝗄𝗁ó 𝗇𝗀ủ, 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗇 𝗀𝖺𝗆𝖾, 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗇 𝗉𝗁𝗈𝗇𝖾
✨𝖳𝗋ẻ 𝗍𝗁ườ𝗇𝗀 𝗑𝗎𝗒ê𝗇 𝖻ị 𝗍ỉ𝗇𝗁 𝗀𝗂ấ𝖼 𝗀𝗂ữ𝖺 đê𝗆
✨Trẻ ngủ k𝗁ô𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝗀𝗂ấ𝖼

♻️ 𝖬𝖾𝗅𝖺𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇 𝗀𝗂ú𝗉 𝖻é 𝗇𝗁𝖺𝗇𝗁 𝖼𝗁ó𝗇𝗀 𝖼𝗁ì𝗆 𝗏à𝗈 𝗀𝗂ấ𝖼 𝗇𝗀ủ đú𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 đồ𝗇𝗀 𝗁ồ 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝗁ọ𝖼
♻️ 𝖢ả𝗂 𝗍𝗁𝗂ệ𝗇 𝖼𝗁ứ𝗇𝗀 𝗄𝗁ó 𝗇𝗀ủ, 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗄𝗁𝗎𝗒𝖺
♻️ 𝖦𝗂ú𝗉 𝖻é 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝗀𝗂ấ𝖼 đế𝗇 𝗌á𝗇𝗀 𝗁ạ𝗇 𝖼𝗁ế 𝖻ị 𝗍ỉ𝗇𝗁 𝗇ử𝖺 𝗀𝗂ấ𝖼
♻️ 𝖳ạ𝗈 𝗍𝗁ó𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗇 𝗇𝗀ủ đú𝗇𝗀 𝗀𝗂ờ
✨ 𝖭𝖺𝗋𝗈𝗅 𝖪𝗂𝖽𝗌 𝖬𝖾𝗅𝖺𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇 𝗀𝗂ú𝗉 𝖻𝗎ổ𝗂 𝗌á𝗇𝗀 𝗍𝗋à𝗇 đầ𝗒 𝗇ă𝗇𝗀 𝗅ượ𝗇𝗀, 𝗌ả𝗇𝗀 𝗄𝗁𝗈á𝗂 𝖼𝗁𝗈 𝗇𝗀à𝗒 𝗆ớ𝗂
🙅🏻‍♀️ 𝖪𝗁ô𝗇𝗀 𝗀â𝗒 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗇 𝗁𝖺𝗒 𝗉𝗁ụ 𝗍𝗁𝗎ộ𝖼
🙅🏻‍♂️ 𝖪𝗁ô𝗇𝗀 𝗀â𝗒 𝗍á𝖼 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗉𝗁ụ 
 
🍬 𝖢𝗁𝗈 𝖻é nhai 𝟣 𝗏𝗂ê𝗇 𝗍𝗋ướ𝖼 𝗄𝗁𝗂 𝗇𝗀ủ 𝟤𝟢 𝗉𝗁ú𝗍, 𝖼𝗁ỉ 𝖼ầ𝗇 𝗇𝗁𝖺𝗂 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝖼ầ𝗇 𝗇ướ𝖼.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)